Outsourcing


บริการ Outsource

บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริการจ้างเหมาแรงงาน สำหรับพนักงานและฝ่ายผลิต ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยและตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการสรรหาแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจอันสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราจึงยินดีที่จะเสนอการให้บริการ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจของท่าน โดยเน้นการคัดเลือกพนักงาน ที่มีคุณภาพ และตามสายอาชีพความถนัด ไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิต, พนักงานสนับสนุนการทำงานในแผนกต่างๆ เป็นต้น

ดีดีเนเจอร์ มุ่งเน้นบริการบุคคลในด้านต่างๆดังนี้

  1. ด้านการรับสมัคร, คัดเลือก และจ้างงานแทนองค์กรของท่าน
  2. บริหารค่าจ้างผลตอบแทนให้กับพนักงาน
  3. ติดตามผลงานพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น
  4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ