Specialist Service


บริการ  Specialist Service

              บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริการ Specialist Service  งานทำความสะอาดที่สูงทาง บริษัทฯ ได้คำนึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้  มาตรฐาน ISO 45001:2018

               ทาง บริษัทฯ ยินดีรับใช้บริการ Specialist Service  โดยเน้นการคัดเลือกพนักงาน ที่มีคุณภาพประสบการณ์ เชี่ยวชาญในด้านการทำงานบนที่สูงเป็นพิเศษ พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ทำงานบนที่สูง ภายใต้ มาตรฐาน ISO 45001:2018   

***ทีมงานมีการอบรมที่สูง และมีใบ Certificates ในการทำงานบนที่สูง***

งานบริการ Specialist Service

1
. งานโรยตัวเช็ดทำความสะอาดกระจก ภายนอกและภายในอาคาร
2. งานโรยตัวซีลกระจก ภายนอกและภายในอาคาร
3. งานโรยตัวยิงซิลิโคนซ่อมแซม
4. งานทำความสะอาดโครงหลังคา / ปัดหยากไย่ ที่สูง
5. งานโรยตัวทาสีอาคาร
6. งานโรยตัวซ่อมแซมผนังภายนอกอาคารสูง