อบรมหลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

 

 การอบรมหลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ
(Service Excellence as Professional)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน มีเทคนิคการบริการอย่างมืออาชีพ และ
นำความรู้ที่ได้รับนั้นไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสม