ของขวัญเพื่อสุขภาพ


บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด   


             ได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกระจายน้ำผึ้ง และ ข้าวกล้อง ที่มีคุณภาพดี  จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่งอน อำเถอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน เป็นประจำ ทุกปี  เพื่อให้ชุมชน สามารถ  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและกระจายสินค้าให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องดีดี เนเจอร์ จึงขอมอบสินค้าที่มี คุณภาพ ให้แด่คนรักสุขภาพที่อุดมไปด้วย ประโยชน์ และ คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน

 การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ

                     เกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติแม่งอน อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ เลี้ยงผึ้งโพรงด้วยการล่อผึ้งโพรงในธรรมชาติให้เข้ามาอาศัยทำรังในวัสดุที่จัดเตรียมไว้เป็นอาชีพเสริมจากอาชีพหลักที่ทำสวนลิ้นจี่ ลำไย ด้วยลักษณะพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาจึงมีพรรณไม้ป่าหลากหลายชนิด ออกดอกผลิบานสลับกันเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับผึ้ง ราวเดือน
มกราคมของทุกปีเกษตรกรจะจัดเตรียมรังล่อเรียกว่า“โก๋น”เป็นวัสดุจักสานด้วยไม้ไผ่ทรงกระบอกฉาบด้วยปูนซีเมนต์หรือดินเหนียวเพื่อให้เกิดความแข็งแรงทึบแสงและรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม ภายในโก๋นทาด้วยไขผึ้งเรียกว่า   
“การทำเสน่ห์ผึ้ง” เพื่อดึงดูดให้ผึ้งชอบและเลือกทำรังเมื่อเตรียมโก๋นเรียบร้อยแล้วจึงนำไปว่างใต้ร่มต้นไม้ในพื้นที่สวน รอ
ให้ผึ้งโพรงได้เลือกเข้ามาทำรังหลังฤดูดอกไม้บานรังผึ้งโพรงจะเจริญเติบโตสมบูรณ์และเก็บสะสมน้ำผึ้งได้ปริมาณที่มากเพียงพอแล้วราวกลางเดือนเมษายนซึ่งตรงกับเดือนห้าตามปฏิทินจันทรคไทย   เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บน้ำผึ้งเนื่องจากน้ำผึ้งถูกบ่มจนสุกดีมีความชื้นต่ำทำให้ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูงเกษตรกรจะเก็บน้ำผึ้งในช่วงเวลานี้เพียงปีละครั้งน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงธรรมชาติของกลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติแม่งอนจึงเป็นน้ำผึ้งแท้บริสุทธิ์และมีคุณภาพสูงเมื่อเก็บน้ำผึ้งแล้วเกษตรกรจะนำโก๋นอันใหม่มาตั้งล่อผึ้งให้ผึ้งได้ทำรังขยายพันธุ์ต่อไปผึ้งช่วยผสมเกสร    ผลไม้ในสวนและให้น้ำผึ้งเกษตรกรได้เรียนรู้การใช้สารเคมีที่ถูกต้องได้รับคำแนะนำการควบคุมดูแลการเพาะเลี้ยงวิธีการผลิตที่มีคุณภาพโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการเลี้ยงโดยธรรมชาติที่ใช้ภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านเพราะรักและหวงแหนผึ้งจึงไม่ฉีดพ่นสารเคมีช่วงดอกไม้
บานและใช้ในปริมาณที่จำเป็นเป็นการอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติได้อย่างยังยืน

 

 

 

 

 ข้าวหอมมะลิทอง / ข้าวไรซ์เบอรี่     

                ข้าวกล้องพันธุ์ดี จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.เชียงกลาง จ.น่าน มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองตามเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มทำการ 
เกษตรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค  กระบวนการทำของขวัญเพื่อสุขภาพ เพื่อมอบให้แก่ ลูกค้าของทางเรา