สัมมนาโครงการสีขาว

 
 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาวและโรงงานสีขาวแบบยั่งยืน ปี 2553 ขึ้นในวันที่  9  กันยายน 2553   ณ  ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน   ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี  โดยมี  นายอับดุลเลาะห์   วิไลวงศ์สกุล ( ที่ 4 จากซ้าย )  ผู้จัดการทั่วไป  และ  คุณสาโรช  โพธิสุทธิ์ ( กลางล่าง )   ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและความปลอดภัย  บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรโรงงานสีขาว ระดับ 2  จากการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  ปี  2553   จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี 
 
   
 
 
 
 
   
 
บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เห็นได้จากข้อมูล การจับกุมและการบำบัดรักษาซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ใช้แรงงาน ครอบครัวผู้ใช้ แรงงาน / นายจ้าง / ผู้ประกอบกิจการของประชาชนทั่วไป ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของยาเสพติดไม่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขได้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จำเป็นจะต้องระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงานที่จะต้องดำเนินการแก้ไขร่วมกัน