บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำกิจกรรม CSR

บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำกิจกรรม CSR
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ตัวแทนบริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ มูลค่า 236,200 บาท
ส่งมอบให้แก่ โรงเรียนบ้านดอนรัก จังหวัด ปัตตานี เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนรัก